VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ma-thi-ơ 13:24-30
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 267 xem 3 lưu
Xem lần cuối 55.74 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/3/2019; P: 2/4/2019; 290 xem 8 lưu
Xem lần cuối 55.77 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/4/2017; P: 6/12/2017; 958 xem 24 lưu
Xem lần cuối 56.16 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:9; Giăng 13:35; 1 Giăng 3:18
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/17/2019; 195 xem 1 lưu
Xem lần cuối 56.31 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/13/2011; 1164 xem 2 lưu
Xem lần cuối 56.62 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/17/2013; 1223 xem 13 lưu
Xem lần cuối 57.21 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18-20
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 344 xem 6 lưu
Xem lần cuối 57.36 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/3/2019; P: 2/10/2019; 954 xem 10 lưu
Xem lần cuối 58.41 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:9/10/2017; P: 9/14/2017; 478 xem 7 lưu
Xem lần cuối 59.31 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/3/2017; P: 12/12/2017; 787 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/26/2019 2:8:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 172  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.