VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Sống Trong Hy Vọng

Giăng 11:1-6
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/21/2018; 266 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10.86 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ước Nguyện Của Người Cơ Đốc

Phi-líp 2:1-11
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 230 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10.96 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nhìn Xem Chúa

Hê-bơ-rơ 12:1-3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:4/15/2018; 268 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11.01 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mẹ Hiền

2 Ti-mô-thê 3:14-17
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:5/20/2018; 177 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11.10 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chữ Hiếu Trong Cơ Đốc Giáo

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Ông Trương Anh
C:7/12/2012; 658 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11.16 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thập Tự Giá

Ga-la-ti 2:20
Ông Trương Anh
C:7/5/2015; P: 7/10/2015; 490 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11.21 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ôn Cố Tri Tân

Khải-huyền 2:1-7
Ông Trương Anh
C:7/1/2018; P: 7/9/2018; 203 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11.28 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Được Làm Bạn Với Chúa

Giăng 15:13-15
Ông Trương Anh
C:8/5/2018; P: 8/29/2018; 233 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11.35 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Lập Lại Quốc Gia Y-sơ-ra-ên

Ê-xê-chi-ên 37:1-14
Ông Phạm Xuân Thiên
C:5/27/2018; P: 6/23/2018; 527 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11.41 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Sự Cầu Thay

Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/30/2018; P: 10/10/2018; 556 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11.50 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 226  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.