VietChristian
VietChristian
nghe.app

Phi-líp 3:7-11
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:4/11/2010; 901 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 22:6:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 2:1-18
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:8/30/2009; 692 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 22:6:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/17/2017; 915 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 22:5:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:31-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/5/2017; 305 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 22:3:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:12/23/2018; P: 1/4/2018; 288 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 22:3:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-10
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/30/2018; P: 4/17/2018; 244 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 22:3:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:19-24
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:3/21/2010; 3258 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 22:3:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13.1-10
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/6/2018; P: 5/10/2018; 469 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 22:2:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/23/2014; 492 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 22:1:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/8/2014; 2087 xem 32 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 21:59:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  130 / 172  Tiếp  Cuối

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.