VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Gióp 1:13-20; Gióp 2:1-10
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/20/2014; 698 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 23:26:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 7:1-23
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:8/8/2010; 611 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 23:25:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/29/2016; P: 6/3/2016; 1650 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 23:25:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 699 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 23:25:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/21/2002; 491 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 23:23:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 7:24-25; Rô-ma 8:11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 369 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 23:23:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 30:5; 2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/23/2017; P: 7/25/2017; 551 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 23:22:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 2:1-23
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:4/21/2013; 990 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 23:22:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 27:1-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 201 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 23:22:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Nguyễn Tony
C:3/31/2013; 1140 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 23:22:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  134 / 196  Tiếp  Cuối

124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.