VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 7:15-29
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1010 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 21:30:45
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-20
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:1/15/2012; 1395 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 21:30:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-14
Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính
C:7/7/2015; P: 7/11/2015; 988 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 21:28:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:5-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/23/2017; P: 7/29/2017; 177 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 21:28:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 21:27-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/30/2012; 398 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 21:28:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 39:4-7
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:9/17/2017; P: 9/18/2017; 875 xem 26 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 21:28:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:9-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/9/2011; 1133 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 21:28:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:33; Giăng 10:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 720 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 21:26:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/11/2018; 326 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 21:24:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/6/2018; 394 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 21:24:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  135 / 196  Tiếp  Cuối

125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.