VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:10/2/2011; 822 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 20:3:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:32-43
Pastor Michael Faber
C:4/6/2014; 382 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 20:2:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/22/2017; 1424 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 20:2:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 2; Giê-rê-mi 1:11-12; 2 Cô-rinh-tô 5:7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/6/2019; P: 1/11/2019; 387 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 20:1:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:35; Ma-thi-ơ 10:8; Châm-ngôn 11:25; Khải-huyền 14:13
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/21/2019; P: 7/23/2019; 295 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 20:0:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 431 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 20:0:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 629 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 20:0:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:13-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/18/2018; P: 3/20/2018; 368 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 19:58:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 14:4; Gióp 14:10; Gióp 14:14
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/4/2012; 942 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 19:58:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 2504 xem 37 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 19:58:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  137 / 172  Tiếp  Cuối

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.