VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

1 Cô-rinh-tô 10:31
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/3/2016; P: 1/5/2016; 724 xem
Xem lần cuối 1/18/2021 4:44:49
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:11/18/2012; 980 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 4:44:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:34; Ê-phê-sô 4:32
Mục Sư Lê Duy Tín
C:7/28/2013; 558 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 4:44:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:20-23
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 464 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 4:44:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/5/2014; 860 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 4:42:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:11-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/20/2018; P: 6/2/2018; 447 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 4:42:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-4:1
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:6/15/2014; 1318 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 4:41:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/1/2015; P: 2/5/2015; 2329 xem 29 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 4:40:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 6:1-7
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:2/2/2014; 1431 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 4:40:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:1-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/10/2013; 695 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 4:39:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  142 / 289  Tiếp  Cuối

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.