VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:7; Ma-thi-ơ 25:31-46
Pastor Michael Faber
C:1/5/2014; 719 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 4:18:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/19/2007; 392 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 4:17:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-6
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/15/2009; 1949 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 4:15:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:5-10; Giăng 5:19; Rô-ma 8:22; Lu-ca 10:19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/2/2011; 1269 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 4:15:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:32-41
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 534 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 4:14:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:6; Thi-thiên 90:1; Giăng 14:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 1487 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 4:10:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:21-23
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/24/2010; 584 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 4:9:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2008; 2867 xem 28 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 4:8:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:1-10
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/23/2000; 7058 xem 68 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 4:7:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/7/2014; P: 12/10/2014; 1881 xem 28 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 4:6:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  142 / 190  Tiếp  Cuối

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.