VietChristian
VietChristian
nghe.app

Lu-ca 2:7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 415 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 7:39:42
Đọc  Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/1/2019; P: 9/5/2019; 619 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 7:37:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:22a, 24-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/7/2010; 1696 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 7:37:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1570 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 7:36:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:16-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2375 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 7:36:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:3-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1839 xem 26 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 7:36:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/2/2003; 796 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 7:36:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12; Giăng 3:16; Giăng 7:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/25/2014; P: 12/28/2014; 182 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 7:36:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12; Giăng 3:16; Giăng 7:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/25/2014; P: 12/28/2014; 355 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 7:36:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/30/2014; P: 12/5/2014; 1586 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 7:36:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  142 / 203  Tiếp  Cuối

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.