VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ê-sai 9:1
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 2246 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:56:2
Xem  Chia sẻ
Giăng 5:30
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/23/2014; 950 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:55:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 310 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:54:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/16/2012; 727 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:54:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:15-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/17/2017; P: 12/18/2017; 243 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:53:32
Đọc  Chia sẻ
1 Các Vua 19:1-8
Pastor Michael Proud
C:2/16/2014; 890 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:53:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:31-32
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/20/2013; 799 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:52:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:8-9
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1341 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:51:54
Xem  Chia sẻ
Giăng 1:1-5,14-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/15/2019; P: 12/17/2019; 469 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:48:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/15/2017; P: 1/17/2017; 860 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:47:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  145 / 208  Tiếp  Cuối

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.