VietChristian
VietChristian
httl.org

Công-vụ các Sứ-đồ 1:6-14
Mục Sư Trần Luân Vũ
C:4/27/2014; 572 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 4:14:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/15/2015; P: 2/19/2015; 2024 xem 21 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 4:14:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1200 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 4:13:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/22/2017; P: 11/1/2017; 130 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 4:13:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:14-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/9/2019; P: 8/23/2019; 154 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 4:11:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/15/2007; 359 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 4:10:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:33-43
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/30/2018; P: 3/31/2018; 274 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 4:10:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:11/27/2016; P: 12/13/2016; 510 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 4:8:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:1-10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/9/2014; 2220 xem 24 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 4:8:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:8-10; Giăng 10:27-29; 2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/26/2017; P: 4/2/2017; 411 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 4:7:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  146 / 175  Tiếp  Cuối

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.