VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Truyền-đạo 3:1-11
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 499 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 19:15:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1-11
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 541 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 19:14:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:22-33
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/10/2010; 405 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 19:14:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:1-16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/7/2009; 2672 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 19:14:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:13; Nhã-ca 5:3; Khải-huyền 3:20; Giăng 6:44; Ma-thi-ơ 5:6; Khải-huyền 2:4-5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/21/2011; 1612 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 19:14:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 625 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 19:13:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/20/2019; P: 1/23/2019; 346 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 19:12:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1519 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 19:12:34
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Rô-ma 6:4
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:6/22/2014; 490 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 19:12:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:8-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1581 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 19:12:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  146 / 201  Tiếp  Cuối

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.