VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ru-tơ 1:1-18
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/13/2012; 2637 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 22:10:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 7:54-60
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/10/2013; 1216 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 22:9:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 35:18; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18; 1 Sa-mu-ên 15:22; Hê-bơ-rơ 10:24; Giăng 11:41
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/28/2010; 911 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 22:8:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:13-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 487 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 22:8:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/19/2014; 2328 xem 22 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 22:8:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/29/2017; P: 11/11/2017; 281 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 22:7:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 92:10-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 168 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 22:7:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:15-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/28/2011; 512 xem
Xem lần cuối 11/20/2019 22:6:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:26-27
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/29/2011; 1061 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 22:5:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:10
Mục Sư Trần Quốc Hùng
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 775 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 22:4:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  147 / 172  Tiếp  Cuối

137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.