VietChristian
VietChristian
httl.org

Công-vụ các Sứ-đồ 9:26-31
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:7/4/2006; 1807 xem 19 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:18:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-3
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:4/17/2011; 1679 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:18:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:9/20/2015; P: 9/22/2015; 1236 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:18:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 42:0-45:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/1/2008; 4614 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:17:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/8/2017; P: 10/16/2017; 219 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:16:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1156 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:16:49
Đọc  Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/22/2017; P: 11/1/2017; 133 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:16:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:32-59
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 160 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:16:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:60-71
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/5/2017; P: 11/12/2017; 217 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:16:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 199 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:16:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  206 / 318  Tiếp  Cuối

196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.