VietChristian
VietChristian
httl.org

Ê-phê-sô 1:1-14
Mục Sư Trần Thiện Minh
C:11/13/2016; P: 11/16/2016; 662 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 14:37:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-14
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/23/2000; 2391 xem 48 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 14:36:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-3; Thi-thiên 85:8-13; Mác 1:1-3
Mục Sư Nguyễn Tony
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 470 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 14:36:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2916 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 14:36:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/14/2003; 393 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 14:34:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 18:4-8; 2 Sa-mu-ên 18:14; 2 Sa-mu-ên 18:31-33
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1551 xem
Xem lần cuối 8/21/2019 14:33:15
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/7/2013; 2909 xem 26 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 14:33:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/16/2017; 781 xem 23 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 14:33:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/25/2007; 3353 xem 16 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 14:32:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:36-38
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 888 xem 22 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 14:31:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 180  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.