VietChristian
VietChristian
httl.org

Xuất Ê-díp-tô Ký 19:1-6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/23/2015; P: 8/27/2015; 1447 xem 23 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 9:8:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/22/2012; 1501 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 9:6:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/27/2009; 2220 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 9:5:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1136 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 9:5:45
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 57:7; Thi-thiên 58:3-8; Thi-thiên 47:6-7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/11/2018; P: 12/13/2018; 130 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 9:5:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:1-13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/24/2019; P: 2/26/2019; 362 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 9:5:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2009; 2977 xem 15 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 9:4:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/8/2018; P: 4/12/2018; 462 xem 21 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 9:4:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:12/30/2016; 1649 xem 37 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 9:3:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:5-7
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:6/12/2016; P: 7/7/2016; 574 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 9:3:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 151  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.