VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Sáng-thế Ký 32:22-32
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/24/2016; P: 1/26/2016; 818 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:26:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/2/2007; 1765 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:24:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:36-51
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/7/2014; 530 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:24:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 5
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/22/2019; P: 9/23/2019; 129 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:23:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 4:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1796 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:23:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/27/2015; P: 9/30/2015; 670 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:21:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/2/2006; 2422 xem 35 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:21:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 641 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:21:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1448 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:20:42
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 16:6; Truyền-đạo 12:13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/19/2011; 1217 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:20:24
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 146  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.