VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Mác 1:35-45
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/26/2015; P: 7/29/2015; 967 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 17:41:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:12; Thi-thiên 56:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/20/2015; P: 12/25/2015; 1531 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 17:40:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/8/2017; P: 10/9/2017; 393 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 17:40:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 5:13-15; Công-vụ các Sứ-đồ 1:6-8; Phi-líp 4:6-7,11-12; Ma-thi-ơ 5:43-48
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/1/2020; P: 11/5/2020; 204 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 17:40:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/3/2020; P: 5/5/2020; 120 xem
Xem lần cuối 11/25/2020 17:39:29
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 51
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/5/2019; P: 5/7/2019; 600 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 17:39:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:20-26
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:3/3/2013; 799 xem
Xem lần cuối 11/25/2020 17:37:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2009; 2297 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 17:37:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:25-32
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/26/2016; P: 7/5/2016; 529 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 17:35:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-35; Sáng-thế Ký 3:15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/17/2017; P: 12/27/2017; 440 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 17:35:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 178  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.