VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ê-phê-sô 2:17-22
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:1/10/2016; 818 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 19:10:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 6:8-23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/31/2010; 1936 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 19:9:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/30/2011; 2937 xem 24 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 19:9:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:12-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/17/2017; P: 12/19/2017; 930 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 19:8:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:16-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/1/2020; P: 11/6/2020; 307 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 19:7:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 1:4-16
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/28/2013; 871 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 19:7:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/18/2017; 287 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 19:7:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1768 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 19:6:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/25/2017; P: 6/26/2017; 837 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 19:6:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/22/2013; 1480 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 19:5:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  23 / 185  Tiếp  Cuối

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.