VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

1 Phi-e-rơ 2:1-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/16/2012; 929 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 3:19:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 2:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/20/2012; 2145 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 3:15:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Thái Phước Trường
C:7/1/2005; 3816 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 3:15:9
Xem  Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/20/2011; 3638 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 3:15:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-31
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:5/3/2015; 703 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 3:14:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Phan Phước Lành
C:11/17/2019; P: 11/18/2019; 415 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 3:12:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:15-23
Mục Sư Lê Văn Thể
C:8/21/2016; P: 8/30/2016; 501 xem
Xem lần cuối 4/7/2020 3:10:26
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/29/2013; 1129 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 3:8:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:27-47; Công-vụ các Sứ-đồ 3:19-21
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:7/3/2016; P: 10/6/2016; 529 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 3:8:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/25/2016; P: 12/28/2016; 1126 xem 25 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 3:4:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  23 / 90  Tiếp  Cuối

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.