VietChristian
VietChristian
19 Năm Nhìn Lại

Ma-thi-ơ 6:5-13
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:12/30/2016; 1278 xem 34 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 17:48:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2577 xem 19 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 17:48:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:21-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/19/2012; 1780 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 17:47:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 16:29-33
Minh Nguyên
C:5/13/2012; 2062 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 17:46:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:1-15; Mác 6:7-13; Lu-ca 9:1-6; Lu-ca 10:1-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1520 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 17:45:36
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/3/2005; 498 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 17:44:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:35; Thi-thiên 69
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/21/2014; 694 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 17:44:13
Xem Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 128
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/19/2016; P: 6/20/2016; 1479 xem 23 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 17:43:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/29/2015; 377 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 17:40:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giu-đe 1
Mục Sư Nguyễn Minh
C:10/15/2017; P: 10/19/2017; 316 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 17:40:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  23 / 155  Tiếp  Cuối

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.