VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/10/2017; 1137 xem 29 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:46:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/9/2010; 2503 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:46:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 2159 xem 53 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:45:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6; 1 Phi-e-rơ 5:7
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/1/2019; 240 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:44:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-30; Rô-ma 3:21-30
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/17/2014; 406 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:43:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-mốt 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/25/2016; 311 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:43:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 229 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:42:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24:62-67
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/21/2009; 1232 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:42:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 3:1-18
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/6/2009; 668 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:38:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:4
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/19/2016; 445 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:38:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  23 / 151  Tiếp  Cuối

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.