VietChristian
VietChristian
20 Năm Nhìn Lại

Giăng 14:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/1/2014; P: 6/5/2014; 1655 xem 32 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 11:47:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/20/2014; 685 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 11:47:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:7/6/2014; P: 8/3/2014; 2329 xem 27 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 11:47:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/3/2018; 328 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 11:47:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1-6
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/2/2019; 315 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 11:46:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:20-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/27/2014; 978 xem 15 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 11:44:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2013; 2434 xem 44 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 11:43:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/24/2015; P: 5/27/2015; 1938 xem 21 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 11:41:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/20/2019; 339 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 11:40:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:9-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/23/2000; 4958 xem 20 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 11:36:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  32 / 104  Tiếp  Cuối

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.