VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

1 Sa-mu-ên 12:6-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/18/2016; P: 9/19/2016; 1019 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 19:54:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:4-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/20/2015; P: 9/23/2015; 549 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 19:54:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:10/18/2015; P: 10/24/2015; 447 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 19:54:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Nguyễn Văn Ba
C:9/29/2013; 1330 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 19:54:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:20
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 630 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 19:54:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:7
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 621 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 19:53:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/7/2016; P: 2/10/2016; 756 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 19:53:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 24:25; Ê-sai 30:21
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/6/2016; P: 3/11/2016; 598 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 19:53:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/27/2016; P: 3/28/2016; 778 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 19:53:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:18-20
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:6/5/2016; P: 6/11/2016; 566 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 19:53:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  38 / 299  Tiếp  Cuối

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.