VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/8/2014; 1537 xem 18 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 3:46:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:15-31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/13/2014; 206 xem
Xem lần cuối 5/25/2020 3:46:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/19/2013; 1165 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 3:44:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/12/2011; 2044 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 3:39:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:13-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2005 xem 28 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 3:39:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 63:1-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/11/2016; P: 10/3/2016; 667 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 3:38:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 2:4
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:11/30/2014; P: 12/2/2014; 881 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 3:37:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 3:15; Thi-thiên 22:3; Thi-thiên 100:2-5
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/7/2018; P: 1/20/2018; 523 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 3:34:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5-6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/15/2013; 531 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 3:33:10
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 24:1-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/12/2020; P: 4/13/2020; 1107 xem 29 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 3:30:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  79 / 106  Tiếp  Cuối

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.