VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Xuất Ê-díp-tô Ký 18:13-27
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/10/2013; 706 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 23:28:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/6/2009; 2573 xem 17 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 23:28:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Lê Đình Ân
C:4/12/2009; 1938 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 23:27:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/5/2021; P: 9/13/2021; 23 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 23:27:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:17-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/15/2012; 552 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 23:27:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 7:1-22
Pastor Doug Kellum
C:11/20/2011; 627 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 23:27:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:7-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/28/2012; 1001 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 23:26:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/23/2012; 722 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 23:26:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 12:0-13:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/20/2020; P: 9/25/2020; 848 xem 24 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 23:26:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:16-23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/1/2015; P: 2/3/2015; 1743 xem 24 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 23:26:27
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  119 / 235  Tiếp  Cuối

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.