VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ê-phê-sô 5:21
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/7/2020; P: 6/9/2020; 1007 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/21/2021 0:42:8
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 42:18-43:21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/2/2014; 523 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/21/2021 0:41:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/14/2020; P: 6/16/2020; 290 xem
Xem lần cuối 9/21/2021 0:41:43
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7-8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/19/2020; P: 7/23/2020; 413 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/21/2021 0:41:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:20-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/21/2020; P: 3/24/2021; 288 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/21/2021 0:41:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/26/2020; P: 7/30/2020; 259 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/21/2021 0:41:20
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 105:39-41
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/9/2020; P: 8/11/2020; 209 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/21/2021 0:41:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 2:1-21; Giô-suê 6:22-25; Ma-thi-ơ 1:5; Hê-bơ-rơ 11:31
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/16/2020; P: 8/25/2020; 235 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/21/2021 0:41:4
Đọc  Chia sẻ
Giăng 12:23-26
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/6/2020; P: 9/12/2020; 257 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/21/2021 0:40:53
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:23-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/21/2013; 570 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/21/2021 0:40:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  132 / 284  Tiếp  Cuối

122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.