VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Thi-thiên 27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/22/2007; 4830 xem 14 lưu
Xem lần cuối 30.29 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 4:13-22
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:5/15/2022; 11 xem
Xem lần cuối 30.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-5
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/21/2015; P: 5/3/2016; 605 xem 4 lưu
Xem lần cuối 32.01 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:10-15
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/1/2021; P: 8/4/2021; 402 xem 5 lưu
Xem lần cuối 32.66 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 2:1-11
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:3/2/2000; 2315 xem 8 lưu
Xem lần cuối 32.76 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
A-ghê 5:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/18/2021; P: 7/23/2021; 559 xem 20 lưu
Xem lần cuối 32.81 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Minh Nguyên
C:5/8/2016; P: 5/13/2016; 1746 xem 8 lưu
Xem lần cuối 32.89 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-24
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/18/2021; P: 7/22/2021; 208 xem 6 lưu
Xem lần cuối 32.98 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:26-31
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/11/2021; P: 7/14/2021; 223 xem 4 lưu
Xem lần cuối 33.06 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2015; P: 12/29/2015; 1928 xem 30 lưu
Xem lần cuối 33.16 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 176  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.