VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Giăng 4:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/9/2014; 2267 xem 32 lưu
Xem lần cuối 8.72 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 24:3-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/20/2020; 231 xem
Xem lần cuối 9.79 phút
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1419 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11.64 phút
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/14/2020; P: 6/16/2020; 305 xem
Xem lần cuối 11.90 phút
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/21/2020; P: 6/23/2020; 206 xem
Xem lần cuối 12.45 phút
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/5/2020; P: 7/7/2020; 258 xem
Xem lần cuối 13.14 phút
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 14:13-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/17/2021; 66 xem 3 lưu
Xem lần cuối 14.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 9
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/17/2021; P: 10/22/2021; 39 xem 4 lưu
Xem lần cuối 14.44 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:31-43
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/11/2012; 483 xem 4 lưu
Xem lần cuối 15.15 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2; Ê-phê-sô 2:1-3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/2/2017; P: 7/6/2017; 993 xem 4 lưu
Xem lần cuối 15.97 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 242  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.