VietChristian
VietChristian
svtk.net
1 Ti-mô-thê 4:7-8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/2/2020; P: 2/4/2020; 369 xem 3 lưu
Xem lần cuối 23.04 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 4030 xem 69 lưu
Xem lần cuối 24.04 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 4:1-7
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1727 xem
Xem lần cuối 25.07 phút
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 14:19-31; Giăng 5:24
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/27/2011; 1973 xem 6 lưu
Xem lần cuối 27.97 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:45-56
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/27/2022; P: 12/1/2022; 27 xem
Xem lần cuối 27.99 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/12/2020; P: 7/14/2020; 703 xem 15 lưu
Xem lần cuối 28.52 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 6:1-2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/19/2014; 1222 xem 2 lưu
Xem lần cuối 29.07 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:17-29
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 808 xem 3 lưu
Xem lần cuối 29.25 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/31/2020; P: 6/3/2020; 368 xem 3 lưu
Xem lần cuối 33.50 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:4-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/28/2008; 3259 xem 29 lưu
Xem lần cuối 33.69 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 169  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.