VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
1 Phi-e-rơ 2:13-17
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:2/14/2021; P: 2/19/2021; 2610 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11.40 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:3
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/18/2017; 606 xem 8 lưu
Xem lần cuối 13.70 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14; Thi-thiên 128:1-3
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/25/2009; 1832 xem 24 lưu
Xem lần cuối 13.74 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:5-37; Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 867 xem 9 lưu
Xem lần cuối 15.30 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 18:1-4; 1 Sa-mu-ên 23:16-18; Truyền-đạo 4:9-10; Giăng 15:15
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 1533 xem 8 lưu
Xem lần cuối 15.67 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:6/28/2013; 1375 xem 10 lưu
Xem lần cuối 15.75 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:54-62
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/13/2014; 1048 xem 15 lưu
Xem lần cuối 15.89 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/22/2009; 942 xem 4 lưu
Xem lần cuối 19.15 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:22-2:3
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/28/2021; P: 11/30/2021; 579 xem 6 lưu
Xem lần cuối 19.70 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:16-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/6/2008; 2347 xem 8 lưu
Xem lần cuối 20.95 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 155  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.