VietChristian
VietChristian
svtk.net
1 Giăng 5:1-5
Truyền Đạo Phạm Công Bình
C:6/9/2024; P: 6/12/2024; 21 xem
Xem lần cuối 56.30 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 36:1-7
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/10/2022; P: 7/11/2022; 217 xem 5 lưu
Xem lần cuối 56.38 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:41-46
Pastor Drake Travis
C:2/10/2013; 670 xem 1 lưu
Xem lần cuối 58.92 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 12:13-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/3/2013; 2071 xem 18 lưu
Xem lần cuối 59.27 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2020; P: 5/26/2020; 1025 xem 13 lưu
Xem lần cuối 59.58 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 2452 xem 33 lưu
Xem lần cuối 6/14/2024 6:37:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 10:7-14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/11/2016; P: 9/13/2016; 1058 xem 20 lưu
Xem lần cuối 6/14/2024 6:36:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:9-12; Sáng-thế Ký 32:24-32
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/10/2016; P: 1/17/2016; 962 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/14/2024 6:36:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-5; Gióp 1:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/19/2011; 6352 xem 23 lưu
Xem lần cuối 6/14/2024 6:33:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12
Pastor John Altfeltis
C:4/20/2014; 734 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/14/2024 6:31:36
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 165  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.