VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/22/2020; P: 11/26/2020; 441 xem 7 lưu
Xem lần cuối 42.67 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:8-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1570 xem 18 lưu
Xem lần cuối 42.87 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 5
Pasteur Christophe Paya
C:4/21/2019; P: 4/24/2019; 566 xem 4 lưu
Xem lần cuối 43.59 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/27/2014; 660 xem 6 lưu
Xem lần cuối 43.62 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:6-10
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/3/2013; 1117 xem 1 lưu
Xem lần cuối 43.94 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:1-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/1/2020; P: 3/6/2020; 693 xem 8 lưu
Xem lần cuối 44.29 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/9/2011; 2566 xem 11 lưu
Xem lần cuối 44.67 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:17-19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/28/2016; P: 9/2/2016; 1720 xem 19 lưu
Xem lần cuối 44.79 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-27
Mục Sư Phan Trần Dũng
C:1/27/2013; 1616 xem 10 lưu
Xem lần cuối 44.84 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/16/2007; 658 xem 4 lưu
Xem lần cuối 44.84 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 234  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.