VietChristian
VietChristian
nghe.app
Ma-thi-ơ 13:24-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/27/2014; 2166 xem 52 lưu
Xem lần cuối 52.41 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:11-24
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/27/2015; P: 9/28/2015; 1302 xem 8 lưu
Xem lần cuối 53.54 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Pastor Hồ Long
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 956 xem 5 lưu
Xem lần cuối 55.29 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/13/2011; 3175 xem 20 lưu
Xem lần cuối 55.47 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 145
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/13/2011; 2461 xem 14 lưu
Xem lần cuối 55.84 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:24 - 2:5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/17/2008; 2427 xem 10 lưu
Xem lần cuối 55.96 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/21/2010; 3467 xem 8 lưu
Xem lần cuối 56.37 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:9/14/2014; 2029 xem 13 lưu
Xem lần cuối 56.94 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:37-47
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/24/2013; 2105 xem 14 lưu
Xem lần cuối 57.84 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/27/2018; P: 5/31/2018; 498 xem 5 lưu
Xem lần cuối 58.57 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 169  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.