VietChristian
VietChristian
svtk.net
2 Sử-ký 20:1-25
Mục Sư Nguyễn Tuấn Anh
C:10/18/2020; P: 10/23/2020; 1006 xem 8 lưu
Xem lần cuối 45.15 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:31-35
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/13/2008; 2310 xem 3 lưu
Xem lần cuối 45.52 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-17
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:2/6/2022; 239 xem 2 lưu
Xem lần cuối 47.72 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/18/2018; 1489 xem 52 lưu
Xem lần cuối 48.42 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
E-xơ-ra 1:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/25/2021; P: 7/28/2021; 279 xem 7 lưu
Xem lần cuối 48.60 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:4-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/23/2011; 2751 xem 12 lưu
Xem lần cuối 48.77 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 5:2-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 445 xem 4 lưu
Xem lần cuối 49.13 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 566 xem 6 lưu
Xem lần cuối 49.42 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/15/2019; P: 12/31/2019; 957 xem 2 lưu
Xem lần cuối 49.92 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:1-6,16-18
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/21/2021; P: 3/27/2021; 678 xem 9 lưu
Xem lần cuối 50.62 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 168  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.