VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/25/2011; 1129 xem 5 lưu
Xem lần cuối 33.27 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/26/2009; 1246 xem 6 lưu
Xem lần cuối 33.45 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6; Mác 6:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/12/2018; P: 8/13/2018; 373 xem 1 lưu
Xem lần cuối 34.47 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/21/2010; 597 xem 5 lưu
Xem lần cuối 34.67 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/29/2005; 958 xem 12 lưu
Xem lần cuối 34.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 38:1-20
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:4/23/2017; P: 4/27/2017; 572 xem 5 lưu
Xem lần cuối 35.13 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-8
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/4/2007; 2398 xem 3 lưu
Xem lần cuối 35.30 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Lu-ca 24:46-49; Rô-ma 1:14-17; Công-vụ các Sứ-đồ 5:42; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/23/2015; P: 8/27/2015; 387 xem
Xem lần cuối 37.65 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/14/2013; 2282 xem 16 lưu
Xem lần cuối 37.65 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107:23-32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/15/2020; P: 3/17/2020; 338 xem 6 lưu
Xem lần cuối 37.82 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 242  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.