VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
2 Cô-rinh-tô 12:10
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/20/2019; P: 10/21/2019; 377 xem 9 lưu
Xem lần cuối 55.88 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:13-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1723 xem 19 lưu
Xem lần cuối 57.74 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 5:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1174 xem 3 lưu
Xem lần cuối 57.89 phút
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11; Ma-thi-ơ 6:13; Ma-thi-ơ 26:36-42
Pastor Michael Faber
C:3/3/2013; 800 xem 5 lưu
Xem lần cuối 58.18 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 595 xem 4 lưu
Xem lần cuối 59.58 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/3/2013; 387 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 9:51:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:0-28:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/13/2016; 604 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 9:50:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24:​1-54
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/13/2016; P: 3/17/2016; 589 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 9:50:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-7
Pastor Luc Olekhnovitch
C:4/17/2014; 602 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 9:47:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:33-46; Mác 12:1-12; Lu-ca 20:9-19
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/17/2020; P: 5/19/2020; 229 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 9:47:8
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 291  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.