VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Sáng-thế Ký 21:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/14/2012; 1979 xem 17 lưu
Xem lần cuối 44.65 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/10/2017; P: 9/19/2017; 609 xem 1 lưu
Xem lần cuối 44.65 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 2358 xem 47 lưu
Xem lần cuối 45.05 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/3/2006; 633 xem 6 lưu
Xem lần cuối 45.06 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/24/2013; 2021 xem 32 lưu
Xem lần cuối 45.10 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-11
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:2/19/2012; 1158 xem 10 lưu
Xem lần cuối 45.23 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/7/2024; P: 4/9/2024; 368 xem 4 lưu
Xem lần cuối 45.25 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/29/2019; P: 3/31/2019; 963 xem 8 lưu
Xem lần cuối 45.26 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 3:16-28
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/11/2014; 1026 xem 11 lưu
Xem lần cuối 45.35 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 931 xem 3 lưu
Xem lần cuối 48.61 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 289  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.