VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Gia-cơ 1:2-4; Gia-cơ 1:12-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/11/2015; P: 10/13/2015; 633 xem 7 lưu
Xem lần cuối 50.17 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 50:15-21
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:6/30/2013; 522 xem
Xem lần cuối 50.17 phút
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 9:2-7
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/13/2015; P: 12/14/2015; 982 xem 5 lưu
Xem lần cuối 50.74 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/1/2009; 2289 xem 18 lưu
Xem lần cuối 50.77 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1
Pastor Doug Kellum
C:6/26/2016; P: 6/28/2016; 983 xem 9 lưu
Xem lần cuối 51.76 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 7:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/18/2010; 2871 xem 14 lưu
Xem lần cuối 52.19 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-3; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12.
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/9/2021; P: 5/10/2021; 44 xem 2 lưu
Xem lần cuối 57.91 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 84
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/22/2015; P: 11/26/2015; 1836 xem 38 lưu
Xem lần cuối 58.93 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:35-19:10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1090 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/15/2021 21:6:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5,8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/31/2020; P: 6/2/2020; 324 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/15/2021 21:6:11
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 234  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.