VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5,8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/31/2020; P: 6/2/2020; 324 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/15/2021 21:6:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:5-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/6/2020; P: 12/9/2020; 245 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/15/2021 21:5:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/9/2020; P: 5/10/2021; 79 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/15/2021 21:5:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/5/2012; 1389 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/15/2021 21:4:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/8/2016; P: 5/14/2016; 1848 xem 22 lưu
Xem lần cuối 5/15/2021 21:4:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 18:21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/11/2009; 989 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/15/2021 21:4:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-29
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/12/2009; 2926 xem 18 lưu
Xem lần cuối 5/15/2021 21:3:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/23/2011; 577 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/15/2021 21:1:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:23-3:6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/24/2016; 1331 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/15/2021 20:59:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:1-18
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/13/2013; 768 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/15/2021 20:59:27
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 234  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.