VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
1 Cô-rinh-tô 10:31
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 715 xem 5 lưu
Xem lần cuối 54.44 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/4/2021; P: 4/5/2021; 164 xem 3 lưu
Xem lần cuối 55.35 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/11/2015; 2664 xem 43 lưu
Xem lần cuối 55.60 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 25:19-34
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/18/2021; P: 4/22/2021; 300 xem 5 lưu
Xem lần cuối 56.57 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/22/2012; 1681 xem 12 lưu
Xem lần cuối 57.34 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:1-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/27/2020; P: 9/29/2020; 634 xem 11 lưu
Xem lần cuối 57.35 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/19/2013; 2237 xem 20 lưu
Xem lần cuối 57.40 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:12-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/10/2011; 1105 xem
Xem lần cuối 57.99 phút
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 3:5b-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/31/2016; P: 2/4/2016; 2121 xem 21 lưu
Xem lần cuối 59.02 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:28-3:3
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 816 xem 6 lưu
Xem lần cuối 59.84 phút
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 242  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.