VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Lu-ca 2:1-12
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/4/2014; P: 12/26/2014; 852 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 2:28:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:11/2/2014; P: 11/14/2014; 1423 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 12:37:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 27:1-14
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:10/12/2014; P: 10/19/2014; 855 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 16:16:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:1-6
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:9/21/2014; P: 10/19/2014; 905 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 0:2:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:21-24
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:8/3/2014; P: 8/24/2014; 808 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 15:24:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 6:11-7:7
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:6/15/2014; P: 7/20/2014; 1007 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 17:9:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-29
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:5/4/2014; P: 5/18/2014; 732 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 7:51:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:6-13
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:4/6/2014; 554 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 14:56:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:4-16
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:3/30/2014; 749 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 18:17:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:2/23/2014; 867 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 18:48:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.