VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ê-phê-sô 2:5
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/21/2019; 199 xem 2 lưu
Xem lần cuối 31.24 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:8-9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/16/2019; P: 6/20/2019; 126 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/24/2019 11:2:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-3
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/9/2019; P: 6/15/2019; 204 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 6:20:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-mốt 4:12b
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/8/2019; P: 6/9/2019; 223 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/24/2019 5:0:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 4:23; Thi-thiên 1:4; Thi-thiên 51:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/6/2019; 203 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 2:45:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:4; Thi-thiên 32:2
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/2/2019; P: 6/3/2019; 183 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 3:58:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6; 1 Phi-e-rơ 5:7
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/1/2019; 149 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 22:58:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:30-37; Ga-la-ti 6:2
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/29/2019; P: 5/30/2019; 205 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 2:41:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 2:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 157 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 2:51:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 4:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/18/2019; P: 5/19/2019; 264 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 5:15:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 33  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.