VietChristian
VietChristian
httl.org

3 Giăng 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/16/2019; P: 6/20/2019; 494 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 13:59:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:15-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/16/2019; P: 6/20/2019; 523 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 12:20:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:17-19; Ê-phê-sô 4:6
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/16/2019; P: 6/18/2019; 222 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 10:7:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/16/2019; P: 6/17/2019; 951 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 10:34:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127:3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/16/2019; P: 6/17/2019; 98 xem
Xem lần cuối 12/1/2019 15:46:59
Đọc  Chia sẻ
Ô-sê 11:1-9
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:6/16/2019; 223 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 0:21:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/16/2019; P: 6/21/2019; 191 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 19:41:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-5; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 389 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 15:5:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112:1-2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 389 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 12:35:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:8-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/17/2018; 1217 xem 38 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 0:28:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.