VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ô-sê 11:1-9
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:6/16/2019; 7 xem
Xem lần cuối 8.20 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-5; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 363 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 2:38:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 5:8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/17/2018; P: 6/18/2018; 90 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 11:15:56
Đọc  Chia sẻ
Gióp 1:5
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:6/17/2018; P: 6/18/2018; 315 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 17:38:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 1151 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 20:27:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 5:1-19
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 567 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 16:31:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112:1-2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 351 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 8:16:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:25-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/17/2018; P: 6/23/2018; 405 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 7:8:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 39:1-23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 187 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 12:29:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4.23-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 246 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 16:29:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.