VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Giăng 6:53-58; Giăng 4:13-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/6/2021; P: 6/14/2021; 54 xem
Xem lần cuối 6/19/2021 3:18:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15.12-13; 1 Giăng 3:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/30/2021; P: 6/8/2021; 59 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/19/2021 9:50:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:4-5; Khải-huyền 5.6
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/23/2021; P: 6/1/2021; 74 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/19/2021 6:8:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16.9-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/16/2021; P: 5/25/2021; 97 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/19/2021 6:51:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 4:8-37
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/2/2021; P: 5/5/2021; 205 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/18/2021 16:33:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24.62-67
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/18/2021; P: 4/25/2021; 141 xem 2 lưu
Xem lần cuối 39.42 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/11/2021; P: 4/24/2021; 104 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/14/2021 12:6:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/4/2021; P: 4/22/2021; 150 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 0:52:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:5-10; 2 Cô-rinh-tô 4:7
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/7/2021; P: 3/10/2021; 192 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 21:19:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:16-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/28/2021; P: 3/2/2021; 150 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 13:56:42
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.