VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/31/2020; P: 6/6/2020; 183 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 19:41:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/26/2020; P: 5/29/2020; 255 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:53:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/19/2020; 208 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 1:35:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:14-20; 2 Sa-mu-ên 21:10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/10/2020; P: 5/13/2020; 152 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 16:21:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 21:10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/8/2020; 264 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 10:18:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:9-10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/5/2020; 243 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 10:38:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1-6
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/3/2020; 108 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 19:41:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/28/2020; P: 4/30/2020; 216 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 10:29:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:17-25
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/26/2020; 174 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 19:41:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:17-21
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/21/2020; 157 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 17:25:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.