VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 102:12-14
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 949 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 11:44:58
Đọc   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 1:1-3:19
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1399 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 11:41:56
Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 85:6
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 924 xem
Xem lần cuối 36.64 phút
Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:8-13
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1159 xem
Xem lần cuối 36.57 phút
Đọc   Chia sẻ
Giăng 3:3
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1183 xem
Xem lần cuối 36.49 phút
Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1269 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 11:44:27
Đọc   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 7:1-17
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 2032 xem
Xem lần cuối 36.44 phút
Đọc  Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 26:12-18
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 983 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 11:41:51
Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1140 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 11:45:14
Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 24:1-6
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1171 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 11:45:11
Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.