VietChristian
VietChristian
httl.org

1 Cô-rinh-tô 12:12-31
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/1/2010; 2038 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 13:2:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/8/2009; 2664 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 17:4:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1103 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 22:19:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-26; 2 Ti-mô-thê 4:6-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1656 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 13:26:44
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:23-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 687 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.91 phút
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 985 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 1:36:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 7:3-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1218 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 13:3:18
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:31
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 826 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 13:3:33
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:9-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 858 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 13:3:44
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.