VietChristian
VietChristian
svtk.net

1 Cô-rinh-tô 12:12-31
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/1/2010; 2080 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 14:10:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/8/2009; 2696 xem 19 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 3:35:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1127 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 4:17:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-26; 2 Ti-mô-thê 4:6-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1667 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 5:30:12
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:23-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 703 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/9/2020 1:14:32
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1004 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 3:28:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 7:3-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1234 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 15:41:31
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:31
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 839 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 18:34:25
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:9-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 875 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 16:50:40
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.