VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Sa-mu-ên 9
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/18/2018; P: 3/20/2018; 1028 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 3:31:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:1-2; Giô-ên 2:12-17
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 683 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 0:57:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18:28-19:16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/13/2014; 1495 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/23/2020 10:10:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-48
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/13/2014; 1407 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 23:15:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18:12-27
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/6/2014; 1597 xem 21 lưu
Xem lần cuối 7/22/2020 20:40:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 2,3,6
Mục Sư Trương Văn Hoàng
C:4/6/2014; 662 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 2:35:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:6-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/30/2014; 2265 xem 23 lưu
Xem lần cuối 8/3/2020 9:17:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 2:1-21
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/30/2014; 1429 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/22/2020 6:34:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/23/2014; 1481 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 15:43:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/16/2014; 2028 xem 19 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 14:2:11
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.