VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Chúa Jêsus, Ngài Đến Giải Cứu Chúng Ta

Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/26/2018; P: 12/26/2018; 335 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 2:53:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sức Mạnh Của Lòng Biết Ơn

Thi-thiên 103:1-2; Thi-thiên 92:1-3,10-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 508 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 16:12:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tổn Thương

Ma-thi-ơ 5:21-26
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/11/2018; P: 11/12/2018; 660 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 0:20:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Linh Tôn Giáo

Giăng 9
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/4/2018; P: 11/6/2018; 367 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 16:12:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những Đồn Lũy

1 Cô-rinh-tô 15:57; Giô-suê 11:21-22; 2 Sa-mu-ên 21:15-22; 2 Cô-rinh-tô 10:4-5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/28/2018; P: 10/31/2018; 367 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 22:2:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Rào Chắn Nhút Nhát Và Tuổi Tác

Giê-rê-mi 1:1-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/21/2018; 474 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 16:12:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những Khí Cụ Quyền Năng

Giăng 7:38; Thi-thiên 78:9; Gia-cơ 5:13-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 355 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 16:12:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phước Hạnh Của Đời Sống Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Giăng 7:37-38
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/30/2018; P: 10/10/2018; 486 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 2:43:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bây Giờ Tiếp Nhận Sự Chúa Đáp Lời

2 Cô-rinh-tô 2:14; 2 Sử-ký 20:1-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 603 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 10:2:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hiểu Quyền Năng Của Kiêng Ăn Cầu Nguyện

Lu-ca 4:1-2,13-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 684 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 6:41:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 76  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.