VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Tổn Thương

Ma-thi-ơ 5:21-26
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/11/2018; P: 11/12/2018; 174 xem 3 lưu
Xem lần cuối 16.08 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Linh Tôn Giáo

Giăng 9
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/4/2018; P: 11/6/2018; 238 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/13/2018 18:53:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Những Đồn Lũy

1 Cô-rinh-tô 15:57; Giô-suê 11:21-22; 2 Sa-mu-ên 21:15-22; 2 Cô-rinh-tô 10:4-5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/28/2018; P: 10/31/2018; 265 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2018 21:4:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Rào Chắn Nhút Nhát Và Tuổi Tác

Giê-rê-mi 1:1-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/21/2018; 393 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/13/2018 15:10:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Những Khí Cụ Quyền Năng

Giăng 7:38; Thi-thiên 78:9; Gia-cơ 5:13-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 295 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/13/2018 7:12:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Phước Hạnh Của Đời Sống Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Giăng 7:37-38
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/30/2018; P: 10/10/2018; 376 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2018 4:33:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Bây Giờ Tiếp Nhận Sự Chúa Đáp Lời

2 Cô-rinh-tô 2:14; 2 Sử-ký 20:1-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 549 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/12/2018 20:34:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Hiểu Quyền Năng Của Kiêng Ăn Cầu Nguyện

Lu-ca 4:1-2,13-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 623 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/11/2018 17:58:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Mục Đích Và Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện

Sáng-thế Ký 1:26; Thi-thiên 138:2; Dân-số Ký 23:19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 1418 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/13/2018 11:35:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Những Người Thay Đổi Cuộc Đấu: Người Đầy Tớ Gái

2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/29/2018; P: 8/2/2018; 484 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/12/2018 6:27:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 75  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.