VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Cô-rinh-tô 15:12-34
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 79 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 14:27:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Nguyên
C:11/18/2018; 170 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 1:45:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 213 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/11/2019 19:50:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/12/2018; P: 8/13/2018; 413 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 12:40:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27.61; Ma-thi-ơ 28.1-7
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/8/2018; 214 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 4:45:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/8/2018; 421 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/24/2019 22:36:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:1-3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/1/2018; 347 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 3:36:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:35-49
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/1/2018; 373 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/13/2019 11:47:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/1/2018; 302 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 8:27:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:51-52
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/1/2018; P: 4/2/2018; 127 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/11/2019 12:47:48
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 29  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.