VietChristian
VietChristian
svtk.net
Sáng-thế Ký 3:15
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 438 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/2/2022 20:3:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-11
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/10/2017; P: 12/11/2017; 645 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6/21/2022 19:2:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:13-14; Ma-thi-ơ 1:16-23
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 743 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/2/2022 15:16:8
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 455 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/28/2022 12:59:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 399 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/30/2022 19:46:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:41-46
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/26/2017; P: 12/1/2017; 605 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/28/2022 23:55:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 9:1-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:11/26/2017; P: 11/30/2017; 643 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/3/2022 5:25:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:5-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/26/2017; P: 11/28/2017; 402 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/20/2022 23:19:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Văn Thể
C:11/26/2017; P: 11/27/2017; 519 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/3/2022 4:34:2
Đọc  Chia sẻ
Giô-suê 6:1-5
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:11/19/2017; P: 11/22/2017; 527 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/3/2022 5:25:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  26 / 89  Tiếp  Cuối

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.