VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 17:6-19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/20/2012; 876 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 2:29:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-25; Sáng-thế Ký 3:20-24; Sáng-thế Ký 4:1-5
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/13/2012; 1425 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 14:48:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 28:12-15; Ê-sai 14:12-17
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/6/2012; 1139 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/5/2020 17:43:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:15-22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/29/2012; 830 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 5:29:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:38-41
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/22/2012; 701 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/25/2020 13:26:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-31
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/8/2012; 975 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 14:8:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:16-30; 1 Phi-e-rơ 4:19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/1/2012; 1062 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/1/2020 8:6:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:9-19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/25/2012; 705 xem
Xem lần cuối 7/6/2020 23:58:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:9-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/18/2012; 1005 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/3/2020 12:42:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:9-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/11/2012; 936 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 7:12:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.