VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Sáng-thế Ký 5:24
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/16/2014; 605 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 4:0:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:24
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/9/2014; 587 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 0:59:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:11-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/2/2014; 730 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/8/2019 15:20:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 39:23
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/23/2014; 829 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/4/2019 15:42:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 21:13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/16/2014; 514 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 20:26:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/9/2014; 757 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 14:46:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 55:1-2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/2/2014; 742 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 7:29:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:24-31
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/26/2014; 675 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 13:38:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 6:1-2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/19/2014; 738 xem
Xem lần cuối 9/17/2019 5:30:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-9
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/12/2014; 581 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 22:35:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.