VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Sáng-thế Ký 5:24
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/16/2014; 641 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 9:39:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:24
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/9/2014; 620 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 17:12:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:11-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/2/2014; 756 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 0:15:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 39:23
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/23/2014; 883 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 19:11:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 21:13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/16/2014; 541 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 18:2:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/9/2014; 799 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 2:23:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 55:1-2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/2/2014; 773 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 18:35:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:24-31
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/26/2014; 707 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 12:45:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 6:1-2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/19/2014; 787 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 5:31:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-9
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/12/2014; 603 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 3:59:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.