VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Rô-ma 7:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/26/2014; P: 10/29/2014; 730 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 6:22:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/12/2014; 522 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 6:35:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:21-24
Pastor Michael Faber
C:10/5/2014; 418 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 23:58:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:12-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/28/2014; 520 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 8:2:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/21/2014; 818 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 23:46:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 4:13-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/14/2014; 845 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 19:38:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 2:1-10; Phi-líp 4:11-12
Pastor Michael Faber
C:9/7/2014; 727 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 7:22:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:22; 1 Phi-e-rơ 2:3
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/24/2014; 690 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 9:49:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:13-15
Pastor Michael Faber
C:8/10/2014; 364 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 8:43:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 4:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/27/2014; 818 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 22:26:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  24 / 39  Tiếp  Cuối

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.