VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Rô-ma 3:21-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/20/2014; 739 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 2:53:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:12-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/13/2014; 781 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 12:17:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-20; Ê-phê-sô 6:13
Pastor Michael Faber
C:7/6/2014; 544 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 17:25:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:26-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/29/2014; 596 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 12:50:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/22/2014; 472 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 18:27:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:10-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/15/2014; 725 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 10:21:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:32-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/8/2014; 574 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 2:38:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:10-12; 1 Phi-e-rơ 3:13-17
Pastor Michael Faber
C:6/1/2014; 623 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 21:8:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 3:1-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/18/2014; 633 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 16:35:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/11/2014; P: 5/14/2014; 646 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 3:22:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  25 / 39  Tiếp  Cuối

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.