VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Giăng 3:1-16
Pastor Michael Faber
C:9/11/2011; 957 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/28/2024 13:24:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:11-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/4/2011; 693 xem
Xem lần cuối 2/27/2024 7:49:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:15-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/28/2011; 893 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/29/2024 5:27:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:21-38
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/11/2011; 625 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/27/2024 4:52:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:37-54
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/31/2011; 671 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/1/2024 1:42:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/17/2011; 769 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/24/2024 21:59:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2011; 643 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/26/2024 13:18:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/8/2011; 716 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/24/2024 10:41:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:16-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/27/2011; 715 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2024 14:0:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/23/2011; 726 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/29/2024 14:11:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  47 / 48  Tiếp  Cuối

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.