VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Giăng 3:10-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/15/2014; 556 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 5:56:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:32-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/8/2014; 461 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 17:20:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:10-12; 1 Phi-e-rơ 3:13-17
Pastor Michael Faber
C:6/1/2014; 443 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 0:19:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 3:1-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/18/2014; 459 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 2:29:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/11/2014; P: 5/14/2014; 511 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 23:50:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:9; 2 Ti-mô-thê 2:23-25; Phi-líp 2:3-4
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/4/2014; 681 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 19:31:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 2:17-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/27/2014; 738 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 22:37:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:24-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/20/2014; 731 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 4:4:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:43-48
Mark Rivera
C:4/13/2014; 183 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/10/2019 18:0:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:32-43
Pastor Michael Faber
C:4/6/2014; 364 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 17:48:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  23 / 36  Tiếp  Cuối

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.