VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Gia-cơ 1:19-27
Pastor Michael Faber
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 519 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 19:7:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:35-39; Mác 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/28/2014; P: 12/29/2014; 517 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 10:0:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Hữu Cương
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 1236 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 22:34:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 516 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 21:23:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Pastor Michael Faber
C:12/7/2014; P: 12/15/2014; 437 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/4/2021 11:54:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/30/2014; P: 12/1/2014; 717 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 4:45:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:14-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/23/2014; 567 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 6:27:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/16/2014; 639 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 5:34:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 7:7-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/9/2014; 970 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 9:26:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:38-42
Pastor Michael Faber
C:11/2/2014; 480 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 17:13:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  23 / 39  Tiếp  Cuối

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.