VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Rô-ma 3:21-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/20/2014; 546 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 10:51:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:12-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/13/2014; 652 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 13:35:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-20; Ê-phê-sô 6:13
Pastor Michael Faber
C:7/6/2014; 411 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 5:20:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:26-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/29/2014; 496 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 6:29:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/22/2014; 370 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 18:52:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:10-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/15/2014; 562 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 9:32:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:32-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/8/2014; 470 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 0:40:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:10-12; 1 Phi-e-rơ 3:13-17
Pastor Michael Faber
C:6/1/2014; 451 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 5:21:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 3:1-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/18/2014; 470 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/7/2019 20:31:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/11/2014; P: 5/14/2014; 518 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 9:24:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  23 / 37  Tiếp  Cuối

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.