VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Phi-e-rơ 1:22; 1 Phi-e-rơ 2:3
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/24/2014; 573 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 6:52:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:13-15
Pastor Michael Faber
C:8/10/2014; 281 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 22:42:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 4:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/27/2014; 718 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 0:5:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 3:21-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/20/2014; 573 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 11:2:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:12-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/13/2014; 673 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 13:32:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-20; Ê-phê-sô 6:13
Pastor Michael Faber
C:7/6/2014; 424 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 18:5:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:26-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/29/2014; 517 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 18:19:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/22/2014; 386 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 3:26:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:10-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/15/2014; 585 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 18:28:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:32-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/8/2014; 487 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 17:52:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  24 / 38  Tiếp  Cuối

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.