VietChristian
VietChristian
nghe.app

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/17/2012; 336 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/28/2019 19:31:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:36-47
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/10/2012; 357 xem
Xem lần cuối 10/15/2019 17:33:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:6-11
Pastor Michael Faber
C:6/3/2012; 325 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 9:42:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:28-29; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/27/2012; 667 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 18:52:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/20/2012; 462 xem
Xem lần cuối 10/20/2019 4:18:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:6-11
Pastor Michael Faber
C:5/6/2012; 374 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 6:14:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/22/2012; 536 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 22:54:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-8; Mác 4:26-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/15/2012; 408 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 6:59:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-19
Pastor Michael Faber
C:4/1/2012; 353 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 0:27:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:20-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/25/2012; 441 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 6:39:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  32 / 36  Tiếp  Cuối

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.