VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Lu-ca 2:8-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/23/2012; 499 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 13:58:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:7-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/16/2012; 447 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 23:34:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:68-79
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/9/2012; 656 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/5/2021 19:22:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Pastor Michael Faber
C:12/2/2012; 452 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/15/2021 8:29:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 136
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/21/2012; 445 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/12/2021 1:27:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:1-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/18/2012; 753 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 3:33:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 9:31-50
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/11/2012; 645 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 20:27:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:11; Ma-thi-ơ 6:25-33
Pastor Michael Faber
C:11/4/2012; 620 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/14/2021 23:58:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 9:14-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/28/2012; 721 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 3:16:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/21/2012; 664 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/9/2021 19:45:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  32 / 39  Tiếp  Cuối

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.