VietChristian
VietChristian
svtk.net

Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/21/2012; 576 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 21:15:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 8:22-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/30/2012; 535 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 2:25:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 8:1-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/23/2012; 479 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 23:8:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 7:24-37
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/16/2012; 510 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 2:51:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 7:1-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/9/2012; 451 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 23:52:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-30
Pastor Michael Faber
C:9/2/2012; 555 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 14:45:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:45-56
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/19/2012; 357 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 1:46:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:30-44
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/12/2012; 469 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 4:41:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:14-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/29/2012; 412 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 17:0:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:7-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/22/2012; 465 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 13:58:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  32 / 38  Tiếp  Cuối

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.