VietChristian
VietChristian
mucsu.org

2 Cô-rinh-tô 5:10-21
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/29/2012; 818 xem
Xem lần cuối 33.88 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/22/2012; 1187 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:44:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/7/2012; 862 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 11:10:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/1/2012; 958 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:17:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/25/2012; 813 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 2:55:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 9:15-23
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/11/2012; 973 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 14:26:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/4/2012; 865 xem
Xem lần cuối 10/17/2019 23:54:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:32-42
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/26/2012; 925 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 1:26:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/12/2012; 873 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 20:8:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/5/2012; 952 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 21:12:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.