VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Cô-rinh-tô 5:10-21
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/29/2012; 866 xem
Xem lần cuối 3/22/2020 1:19:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/22/2012; 1235 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 0:42:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/7/2012; 910 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 17:47:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/1/2012; 1002 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 5:54:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/25/2012; 850 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 22:51:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 9:15-23
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/11/2012; 1045 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 10:6:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/4/2012; 910 xem
Xem lần cuối 3/28/2020 10:0:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:32-42
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/26/2012; 972 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 16:20:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/12/2012; 934 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 4:58:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/5/2012; 997 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 23:6:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.