VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

2 Cô-rinh-tô 5:10-21
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/29/2012; 923 xem
Xem lần cuối 10/16/2020 18:54:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/22/2012; 1293 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 18:7:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/7/2012; 968 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 19:13:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/1/2012; 1058 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/3/2020 3:48:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/25/2012; 895 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 1:58:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 9:15-23
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/11/2012; 1117 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 21:10:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/4/2012; 950 xem
Xem lần cuối 10/7/2020 8:40:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:32-42
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/26/2012; 1007 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/5/2020 16:59:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/12/2012; 989 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 21:29:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/5/2012; 1051 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 12:28:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.