VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:15-54
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/29/2012; 998 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 15:26:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-20
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/22/2012; 941 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 0:35:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:22-31; Ê-sai 43:18-29
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/8/2012; 1226 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 1:56:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/1/2012; 1081 xem
Xem lần cuối 9/25/2020 7:6:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/25/2011; 971 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 11:48:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/18/2011; 935 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/28/2020 12:17:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/4/2011; 1071 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 15:8:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 6:7-16
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/20/2011; 1083 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/29/2020 9:59:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:5-18
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/9/2011; 1189 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:53:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:9-16
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/7/2010; 912 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 0:6:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.