VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:15-54
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/29/2012; 867 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 23:29:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-20
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/22/2012; 785 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 21:30:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:22-31; Ê-sai 43:18-29
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/8/2012; 1068 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 21:3:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/1/2012; 981 xem
Xem lần cuối 7/11/2019 21:2:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/25/2011; 824 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/30/2019 8:55:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/18/2011; 836 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 6:13:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/4/2011; 964 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 21:50:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 6:7-16
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/20/2011; 964 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 13:40:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:5-18
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/9/2011; 1046 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/5/2019 15:44:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:9-16
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/7/2010; 771 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 23:38:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.