VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
2 Sa-mu-ên 4:8-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 2352 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 3:58:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/31/2015; P: 6/3/2015; 2052 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/12/2022 5:10:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/24/2015; P: 5/27/2015; 2127 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/19/2022 21:12:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 5:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/17/2015; P: 5/19/2015; 1836 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 5:45:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/10/2015; P: 5/13/2015; 1777 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/6/2022 22:48:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-40
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/3/2015; P: 5/6/2015; 2104 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/22/2022 0:6:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/26/2015; P: 5/2/2015; 1915 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/13/2022 21:31:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 7:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/19/2015; P: 4/22/2015; 2311 xem 24 lưu
Xem lần cuối 1/20/2022 21:48:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:54-62
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 1810 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/20/2022 15:32:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/5/2015; P: 4/8/2015; 2177 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/18/2022 19:12:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.