VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
1 Các Vua 17:17-24
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/6/2014; 2007 xem 42 lưu
Xem lần cuối 1/22/2022 15:19:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:5-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/29/2014; 1433 xem 37 lưu
Xem lần cuối 1/19/2022 1:54:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 11:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/22/2014; 1950 xem 43 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 2:53:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:12-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/15/2014; 1807 xem 37 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 5:59:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 4:1-24
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/8/2014; 2078 xem 30 lưu
Xem lần cuối 1/22/2022 3:50:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/1/2014; P: 6/4/2014; 1855 xem 32 lưu
Xem lần cuối 1/11/2022 16:42:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 38:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/25/2014; 1594 xem 32 lưu
Xem lần cuối 1/22/2022 4:16:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/18/2014; 2028 xem 40 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 9:18:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:17-24
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/11/2014; P: 5/13/2014; 1975 xem 31 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 4:51:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:25-34
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/4/2014; 1754 xem 37 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 6:42:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 32  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.