VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Ma-thi-ơ 13:24-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/27/2014; 2079 xem 52 lưu
Xem lần cuối 1/22/2022 7:20:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:26-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/20/2014; 1860 xem 42 lưu
Xem lần cuối 1/13/2022 1:26:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 2:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/13/2014; 1655 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 5:44:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 6:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/6/2014; 1917 xem 24 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 3:47:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/30/2014; 1640 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/16/2022 4:12:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/23/2014; 1528 xem 21 lưu
Xem lần cuối 1/13/2022 23:13:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 6:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/16/2014; 1634 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/20/2022 18:12:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/9/2014; 1571 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 2:47:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/2/2014; 2188 xem 24 lưu
Xem lần cuối 1/22/2022 0:43:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 28:10-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/23/2014; 2316 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 11:7:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 32  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.