VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Mác 14:3-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/22/2016; P: 5/25/2016; 1883 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/16/2021 13:5:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 7:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/15/2016; P: 5/18/2016; 1864 xem 29 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 16:21:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24:62-67
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/8/2016; P: 5/10/2016; 1594 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 14:54:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/1/2016; P: 5/3/2016; 1886 xem 24 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 11:10:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/24/2016; P: 4/25/2016; 1690 xem 27 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 10:27:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 77:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/17/2016; P: 4/21/2016; 2282 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 4:47:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/10/2016; P: 4/11/2016; 2038 xem 21 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 13:1:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:16-24
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/3/2016; P: 4/5/2016; 1844 xem 25 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 19:7:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/27/2016; P: 3/30/2016; 1636 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 12:52:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 15:33-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/26/2016; P: 3/30/2016; 1269 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 9:10:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.