VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/20/2016; P: 3/21/2016; 492 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 14:41:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-44
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 1195 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 6:43:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 366 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 4:35:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/29/2015; P: 3/31/2015; 1775 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 19:53:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-46
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 553 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 4:15:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:1-10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/29/2015; P: 4/3/2015; 1537 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 10:52:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 1808 xem 41 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 7:1:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/13/2014; 1184 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 10:29:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-48
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/13/2014; 1338 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 4:57:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/13/2014; 396 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 1:10:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.