VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Đa-ni-ên 6:1-17; Hê-bơ-rơ 11:1-2
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/27/2009; 1912 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 11:2:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/20/2009; 1348 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/24/2021 3:50:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/13/2009; 1158 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 17:32:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-56; Ê-sai 7:14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/6/2009; 811 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 9:28:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:6-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/29/2009; 1244 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 13:29:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19; Thi-thiên 103:1-2
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/22/2009; 1432 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/17/2021 20:36:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:1-10; 2 Ti-mô-thê 4:6-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/15/2009; 1257 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 2:57:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:1-20; Giê-rê-mi 33:3
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/1/2009; 2152 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 6:27:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/25/2009; 1610 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/21/2021 11:17:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:34-36; 1 Các Vua 17:8-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/11/2009; 1797 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/24/2021 16:38:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.