VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Lu-ca 2:1-12
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/4/2014; P: 12/26/2014; 1053 xem 3 lưu
Xem lần cuối 41.00 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:11/2/2014; P: 11/14/2014; 1633 xem 12 lưu
Xem lần cuối 18.35 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 27:1-14
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:10/12/2014; P: 10/19/2014; 1086 xem 2 lưu
Xem lần cuối 13.06 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:1-6
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:9/21/2014; P: 10/19/2014; 1091 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 20:48:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:21-24
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:8/3/2014; P: 8/24/2014; 1014 xem 3 lưu
Xem lần cuối 17.06 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 6:11-7:7
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:6/15/2014; P: 7/20/2014; 1218 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 0:49:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-29
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:5/4/2014; P: 5/18/2014; 926 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 22:46:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:6-13
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:4/6/2014; 774 xem 4 lưu
Xem lần cuối 40.68 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:4-16
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:3/30/2014; 938 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10.91 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:2/23/2014; 1102 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 4:33:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.